Všeobecné obchodní podmínky

Tyto smluvní podmínky (dále „VOP“) platí pro veřejná školení, tréninky, workshopy, certifikační kurzy a podobné vzdělávací projekty (dále jen „akce“) objednané u společnosti Krauthammer Partners Czech Republic, s.r.o, se sídlem Antala Staška 34, 140 00 Praha 4.

Tyto VOP upravují vztahy vznikající mezi poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování výše uvedených služeb. Poskytovatelem je společnost Krauthammer Partners Czech Republic, s.r.o., IČO: 27644430 (dále jen „poskytovatel“), objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích či jiných služeb prostřednictvím webových stránek poskytovatele nebo formou e-mailu (dále jen „objednatel“).

Podmínkou účasti na akci je řádné přihlášení a zaplacení příslušné ceny ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem. Cena je uvedena v informacích o jednotlivých akcích na webových stránkách poskytovatele nebo je sdělena prostřednictvím e-mailové kampaně či individuální korespondence poskytovatele s objednatelem. Cena je vždy uvedena bez DPH.

Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. V opačném případě si poskytovatel vyhrazuje právo akci zrušit. Poskytovatel je dále oprávněn změnit termín akce, formu (prezenční nebo on-line), lektora či místo realizace, pokud je to nezbytné. O zrušení akce, změně termínu, lektora či místa konání informuje poskytovatel objednatele vždy písemně. V případě zrušení akce ze strany poskytovatele bude objednateli vráceno 100 % zaplacené částky.

Před konáním akce zašle poskytovatel objednateli písemnou pozvánku (maximálně 10 a minimálně 7 dnů předem) s organizačními informacemi a výzvou objednateli, aby potvrdil svoji účast. Podmínkou získání Certifikátu o absolvování vzdělávací akce je 100 % účast u dvoudenních kurzů a 80% účast u pětidenních kurzů (tedy 1 absence).

Objednatel akce má právo zrušit svoji objednávku, musí to však učinit písemně e-mailem. Není-li ze strany objednatele zajištěn adekvátní náhradník, náleží poskytovateli storno poplatek: 50 % z ceny akce při zrušení účasti 30-14 dnů před konáním akce, 75 % z ceny při zrušení 13-1 den před konáním akce a 100 % při stornu v den zahájení akce nebo v jejím průběhu.

Poskytovatel prohlašuje, že jako správce osobních údajů objednatele splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, především novým Zákonem o zpracování osobních údajů upřesňujícím Nařízení GDPR, tedy že například zmíněné údaje bude zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, čímž se rozumí oprávněný zájem, plnění smlouvy, zákonné právní povinnosti či udělený souhlas.