China, Shanghai

Unit 905, Jin Zhong Building1
No.680 Zhao Jia Bang Road
Xu Hui District, Shanghai,
China. Post code: 200031

+86 21 6473 2055

garychu@krauthammer.com.cn