Skip to content Skip to footer

Algemene Voorwaarden

Onze verplichtingen

1. Wij verplichten ons de programma's uit te voeren overeenkomstig de vastgestelde doelstellingen met onze cliënten. De cliënt en de consultant verplichten zich om alle deelnemers c.q. uitvoerende consultants van deze doelstellingen op de hoogte te stellen.

2. Wij verplichten ons de deelnemers persoonlijk te trainen/coachen/adviseren, overeenkomstig hun effectieve mogelijkheden.

3. Wij verplichten ons tegenover de deelnemers een praktijkgerichte, veeleisende, stimulerende en motiverende begeleidingsmethode te hanteren.

4. Wij verplichten ons tot discretie tegenover onze deelnemers en cliënten.

5. Wij verplichten ons onze cliënten op de hoogte te brengen van alle omstandigheden die het succes van de training/coaching/consulting zouden kunnen verhinderen, met inachtneming van de in punt vier genoemde discretie.

6. Overmacht

Wij verplichten ons de overeengekomen data strikt aan te houden, behoudens in geval van overmacht, waaronder begrepen ziekte van een consultant.

7. Intellectueel eigendom

7.1. De auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door Krauthammer verstrekte documentatie en materialen (inclusief software) zijn voorbehouden. Cliënt verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht voor gebruik binnen haar organisatie. Voor opleidingsmateriaal en/of resultaten van diensten die op speciaal verzoek van cliënt zijn vervaardigd, kunnen Krauthammer en cliënt overeenkomen dat hiervoor een exclusief gebruiksrecht zal worden verstrekt aan cliënt.

7.2. Het is cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Krauthammer (een deel van) voornoemde documentatie en materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel te bewerken. Het is zonder voorafgaande toestemming van Krauthammer niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een programma of een gedeelte daarvan.

7.3. Krauthammer garandeert dat de door haar geleverde opleidingsmaterialen en/of resultaten van diensten alsmede het gebruik hiervan, geen inbreuk maken op enig geldend recht van intellectuele eigendom van derden en dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.

7.4. Indien Krauthammer opleidingsmaterialen en/of het resultaat van diensten heeft vervaardigd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens cliënt verstrekt, garandeert cliënt dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast.

8. Aanwezigheid

Aanwezigheid op de eerste trainingsdag is vereist om het trainingsprogramma in de desbetreffende groep te kunnen volgen. Bij afwezigheid op de eerste trainingsdag kan opnieuw inschrijving plaatsvinden in een nieuwe/andere groep. Zie verder onder verplaatsings- en annuleringsvoorwaarden voor open trainingen.

9. Certificaat

9.1. Als bewijs van succesvolle deelname kunnen wij, afhankelijk van het soort training, de deelnemers een certificaat verstrekken onder de volgende voorwaarden:

9.1.1. bij een training van drie dagen of minder dient de deelnemer alle dagen aanwezig te zijn;

9.1.2. bij een training vanaf vier dagen mag de deelnemer maximaal één trainingsdag verzuimen;

9.1.3. de deelnemer heeft concrete resultaten laten blijken door middel van mondelinge/schriftelijke rapportage;

9.1.4. de deelnemer heeft positief en actief deelgenomen aan het project/programma;

9.1.5. de deelnemer heeft de training voorbereid conform de verstrekte opdrachten.

10. Disclaimer prijzen

10.1. De fee voor een programma kan wijzingen (verhoogd worden) bij de volgende omstandigheden:

10.1.1. wanneer geschikte consultants voor een programma niet beschikbaar zijn in het tijdvak dat door de cliënt wordt gevraagd;

10.1.2. wanneer de cliënt een programma uitstelt en daardoor de oorspronkelijke data niet meer kunnen worden gehandhaafd;

10.1.3. wanneer er als gevolg van de bovengenoemde omstandigheden meer senior consultants nodig zijn voor een programma.

11. Betaling

11.1. De factuur is betaalbaar uiterlijk op de eerste programma dag en betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

11.2. Wanneer de cliënt gebruik maakt van een zogenaamd inkoopordernummer (PO nummer), of meerdere PO nummers als de kosten gesplitst worden (bijvoorbeeld wanneer de kosten voor de training en de reiskosten gesplitst worden), om de facturen van Krauthammer te kunnen verwerken, is de cliënt verantwoordelijk voor het tijdig communiceren van alle PO nummers aan Krauthammer binnen twee (2) weken na ondertekening van de overeenkomst waarop de betaling is gebaseerd. Indien de cliënt niet voldoet aan de vereiste zoals uiteengezet in dit artikel, verliest cliënt het recht vast te houden aan de gestelde betalingsmethode via PO nummer en zal cliënt betalingen doen volgens de normale betalingsprocedure van Krauthammer als omschreven in lid 1 van dit artikel.

11.3. Indien de betaling voor cliënt wordt uitgevoerd door een derde partij, blijft cliënt verantwoordelijk voor de uiteindelijke betaling van de factuur.

11.4. Indien en voor zover er (speciale) lokale belastingen van toepassing zijn, zal cliënt Krauthammer vooraf en proactief informeren over deze

(speciale) lokale belastingen.

12. Reis, accommodatie en speciale materiaal kosten

12.1. Reiskosten, reistijd, overnachtingen en maaltijden van de Krauthammer consultants als ook speciale materiaalkosten zullen apart worden gefactureerd.

12.1.1. Vluchten en reizen met hogesnelheidstreinen: deze kosten worden gefactureerd op basis van effectieve kosten. Als de totale reistijd voor een enkele reis binnen drie uur van vertrekpunt is, worden de vluchten per vliegtuig en met de hogesnelheidstrein in economie klasse of tweede klasse geboekt. Als de totale reistijd voor een enkele reis tussen drie (3) en zes (6) uur van vertrekpunt is, worden de vluchten per vliegtuig geboekt in economie plus klasse of eerste klasse voor hogesnelheidstreinen. Langere vluchten per vliegtuig worden in business klasse geboekt.

12.1.2. Taxi's, treinen, bussen, autoverhuur, gereden kilometers, accommodaties en maaltijden: deze kosten worden afzonderlijk gefactureerd op basis van effectieve kosten. Reizen met de auto worden in rekening gebracht per kilometer.

12.1.3. Voor de onkosten van artikel 12.1.2 wordt reistijd in rekening gebracht als de totale reistijd heen en terug meer dan drie (3) uur per dag is.

12.2. De speciale kosten voor materialen (bijvoorbeeld design, bedrukken, bezorgen), organisatie van bijeenkomsten (conferentieruimte, projectie materialen, maaltijden, koffie/thee) of de vertaling van aangepaste documenten / materialen zijn niet inbegrepen en worden op aanvraag berekend.

12.3. Betaling van reis- en accommodatiekosten als ook de kosten voor speciaal materiaal dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

13. Annuleringsvoorwaarden voor alle programma’s

13.1. In geval van een annulering van een programma, geheel of gedeeltelijk, is de cliënt de volgende fee verschuldigd:

13.1.1. Tot acht (8) weken voor het begin van het programma: 20% van het honorarium, zijnde de kosten voor voorbereiding, organisatie en administratie;

13.1.2. Van acht (8) tot vier (4) weken voor het begin van het programma: 50% van het honorarium;

13.1.3. Bij latere annulering: het volledige honorarium.

13.2. Wanneer het programma door Krauthammer wordt geannuleerd, zal Krauthammer de fee die al is betaald door cliënt, terug betalen.


14. Verplaatsingsvoorwaarden (geheel of gedeeltelijk) voor interne programma’s

14.1. Cliënten verplichten zich ertoe Krauthammer uiterlijk vier weken voorafgaand aan een programma te informeren over wijzigingen in overeengekomen data.

14.2. Na deze periode zal voor elk uitstel / verplaatsing een fee in rekening worden gebracht die gelijk is aan 50% van de totale vergoeding voor dat programma.

14.3. Uitgestelde dagen moeten opnieuw worden ingepland en plaatsvinden binnen 60 dagen. Uitgestelde dagen die niet opnieuw worden ingepland of die niet meer plaatsvinden worden beschouwd als annulering waarna annuleringskosten in rekening worden gebracht vanaf de eerste uitsteldag.

14.4. Slechts één (1) uitsteldag per trainingsdag is toegestaan. Na het eerste uitstel zijn de annuleringsregels van artikel 13 van toepassing.

15. Overschrijvingsvoorwaarden voor open programma’s

15.1. Een inschrijving kan door de cliënt gratis worden verplaatst naar een andere opleidingsdatum tot zes (6) weken voor de eerste trainingsdag, op voorwaarde dat de nieuwe training waarvoor een inschrijving wordt gedaan, zal beginnen binnen een jaar na de datum waarop de verplaatsing wordt gedaan.

15.2. Bij een verplaatsing binnen de periode van zes (6) weken voor de eerste trainingsdag, wordt 100% van de vergoeding in rekening gebracht voor de opleiding waarvoor de inschrijving aanvankelijk plaatsvond. Voor inschrijving voor de nieuwe training worden de volgende kosten in rekening gebracht:

15.2.1. Bij een verplaatsing tussen zes (6) weken en één (1) week voor aanvang van de training: 50% van de vergoeding van de nieuwe training.

15.2.2. Bij verplaatsing later of bij afwezigheid op de eerste trainingsdag: 100% van de vergoeding voor de nieuwe training.

15.3. Tot twee (2) weken voor aanvang van de training kan de cliënt gratis een vervanging met dezelfde functie voor de oorspronkelijke opleiding inschrijven.

16. Verplaatsingsvoorwaarden (geheel of gedeeltelijk) voor open programma’s

16.1. Indien het aantal deelnemers aan open opleidingen niet voldoende is om het minimum vereiste aantal voor een trainingsgroep te bereiken, zal Krauthammer de klant op de hoogte stellen en de alternatieve mogelijkheden bespreken uiterlijk drie (3) weken voor de eerste trainingsdag met één van de volgende opties:

16.1.1. uitstel van de start van de training met één (1) of twee (2) trainingsdagen en plan één (1) of twee (2) nieuwe trainingsdagen aan het einde van de training in;

16.1.2. de training annuleren. Indien mogelijk wordt een alternatieve opleiding of een andere locatie aangeboden. In geval van annulering door

Krauthammer worden alle betaalde trainingsvergoedingen terugbetaald aan de cliënt.

16.2. Cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor uitstel of annulering op grond van dit artikel 16.

17. Aansprakelijkheid

17.1. Bij de overeenkomst voor het verrichten van werkzaamheden gaat Krauthammer jegens cliënt een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis aan. Krauthammer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid van door of namens cliënt verstrekte informatie. Aansprakelijkheid wordt slechts aanvaard voor schade welke een rechtstreeks gevolg is van een aan

Krauthammer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming in de overeenkomst en uitsluitend indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. De maximale aansprakelijkheid van Krauthammer is beperkt tot de hoogte van het honorarium voor de betreffende opdracht, doch maximaal tot het verzekerde bedrag onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

17.2. Krauthammer kan haar diensten zonder enige aansprakelijkheid weigeren wanneer de cliënt of de locatie van de dienst deel uitmaakt van sancties die door de VN-Veiligheidsraad, de Europese Unie (EU) of individuele staten zijn opgelegd, alsmede cliënten of locaties die deeluitmaken van een verordening van het Europees Parlement en / of de Europese Raad betreffende autonome maatregelen.

18. Geschillen

18.1. Alle wettelijke relaties tussen Krauthammer en de cliënt zijn onderworpen aan de lokale wetgeving van de specifieke Krauthammer-entiteit die deelneemt aan de overeenkomst (en) of de leverende partij voor de diensten / programma's is.

18.2. Krauthammer en de cliënt zullen proberen om een geschil dat voortvloeit uit, of verband houdt met, de overeenkomst tussen beide, voorzichtig en vriendelijk tot een oplossing proberen te brengen. Geschillen tussen Krauthammer en de cliënt waarbij dit niet lukt, worden uitsluitend beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam (NL), Brussel (BE), Parijs (FR), Bülach (CH), Madrid (ES), Hongkong (HK), Shanghai (CN) Atlanta (US) of Hamburg (DE), afhankelijk van de verzoekende en / of betrokken Krauthammer-entiteit, behalve indien zowel Krauthammer als verzoeker of verzoekster tezamen de voorkeur geven aan de daartoe bevoegde rechter in de woonplaats of de hoofdbedrijfslocatie van de cliënt.