Skip to content Skip to footer

Klachtenregeling

1. Begripsbepaling

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

Krauthammer: de directie van de Krauthammer International B.V., verantwoordelijk voor de behandeling van klachten (bereikbaar via de Krauthammer Servicedesk, Scorpius 27, 2132 LR, Hoofddorp of info.netherlands@krauthammer.com).
Klacht: iedere schriftelijke, niet anonieme uiting van ongenoegen over een training van Krauthammer.
Klager: de Opdrachtgever die een schriftelijke, niet anonieme klacht bij Krauthammer indient.
Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Krauthammer.


2. Toepasselijkheid

Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst tussen Krauthammer en Opdrachtgever.

3. Vertrouwelijkheid

Zowel Krauthammer als de Opdrachtgever zullen de aan hen toevertrouwde gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden bekend maken voor zo ver het gegevens betreft die aan hen ter kennis zijn gekomen, op welke wijze ook, bij de behandeling van een klacht.

4. Klachten

Indiening en inhoud klacht

4.1 Klachten over de geleverde zaken en/of diensten dienen binnen 4 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk (per brief of per e-mail) te worden ingediend bij Krauthammer (bereikbaar via de Krauthammer Servicedesk, Scorpius 27, 2132 LR, Hoofddorp of info.netherlands@krauthammer.com).

De klacht dient in ieder geval te bevatten:

  • Naam en (e-mail)adres klager.
  • Datum klacht
  • Duidelijke omschrijving van de klacht (incl. datum en plaats).
  • Reden van de klacht.
  • Wijze waarop Krauthammer de klacht weg zou kunnen nemen.

4.2 Indien een klacht niet binnen 4 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk is ingediend bij Krauthammer, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die hij op grond van de overeenkomst met Krauthammer of de wet mocht hebben. Het indienen van een klacht laat nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Toelichting: Krauthammer neemt ingediende klachten serieus, ten gevolge waarvan van Opdrachtgever verlangd mag worden dat hij klachten op korte termijn kenbaar maakt. Omdat bij de door Krauthammer verzorgde trainingen meer mensen betrokken zijn (in de ontwikkeling van een training en de logistieke ondersteuning), de betrokkenen op verschillende locaties werkzaam zijn en het ook incidenteel door Krauthammer ingeschakelde derden kunnen zijn, is het van belang een klacht tijdig kenbaar te maken. De toedracht rond een klacht is na verloop van (te veel) tijd niet meer te achterhalen wat zowel in het nadeel van de Opdrachtgever als van Krauthammer is.

Ontvangst en afhandeling klacht

4.3 Krauthammer bevestigt de ontvangst van de klacht zo spoedig mogelijk aan klager, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst.

4.4 Krauthammer reageert binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht. Indien Krauthammer meer tijd nodig heeft voor het behandelen van, althans het reageren op de klacht, zal Krauthammer dat binnen 7 dagen na ontvangst aan de klager mededelen. In voorkomend geval motiveert Krauthammer het uitstel en geeft zij een indicatie van de termijn die zij nodig heeft om op de klacht te reageren.

4.5 De reactie op de klacht kan een definitief standpunt inhouden, of een uitnodiging tot mondeling overleg. Bij dit laatste zullen partijen trachten tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

5. Registratie en bewaartermijn

Alle klachten, alsmede de wijze van afhandeling, worden geregistreerd. Klachtendossiers worden 2 jaar bewaard.